. മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കോല്‍ക്കളി മത്സരത്തില്‍ കൊയിലാണ്ടി സബ്ബ്ജില്ലയിലെ തിരുവങ്ങൂര്‍ ഹൈസ്കൂളിനു വിജയം

RESULTS


ALL RESULTS(click here)സംസ്ഥാന മത്സരത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയവര്‍


HS GENERAL(click here)

HS SANSKRIT(click here)

HS ARABIC(click here)

HSS GENERAL(click here)