. മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കോല്‍ക്കളി മത്സരത്തില്‍ കൊയിലാണ്ടി സബ്ബ്ജില്ലയിലെ തിരുവങ്ങൂര്‍ ഹൈസ്കൂളിനു വിജയം

Subdist Points


Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : UP General)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kozhikode City 126
2    Koyilandy 119
3    Perambra 112
4    Chevayur 112
5    Vatakara 111
6    Balussery 107
7    Mukkam 106
8    Melady 99
9    Kunnummal 97
10    Thodannur 96
11    Kozhikode Rural 94
12    Feroke 94
13    Chombala 92
14    Kunnamangalam 90
15    Nadapuram 83
16    Koduvally 77
17    Thamarassery 55

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HS General)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Koyilandy 291
2    Kozhikode City 267
3    Chevayur 266
4    Kunnummal 217
5    Perambra 209
6    Balussery 205
7    Vatakara 204
8    Melady 185
9    Kozhikode Rural 184
10    Thodannur 175
11    Feroke 168
12    Mukkam 163
13    Nadapuram 158
14    Chombala 157
15    Koduvally 138
16    Kunnamangalam 134
17    Thamarassery 104

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HSS General)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kozhikode City 350
2    Chevayur 292
3    Balussery 274
4    Perambra 240
5    Koyilandy 234
6    Kozhikode Rural 231
7    Vatakara 228
8    Nadapuram 202
9    Melady 187
10    Kunnummal 181
11    Chombala 174
12    Mukkam 172
13    Koduvally 155
14    Kunnamangalam 155
15    Feroke 150
16    Thodannur 137
17    Thamarassery 86


Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : UP Sanskrit)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Perambra 82
2    Chombala 79
3    Balussery 78
4    Kunnummal 76
5    Feroke 74
6    Koyilandy 71
7    Thodannur 70
8    Kozhikode City 69
9    Vatakara 68
10    Melady 67
11    Chevayur 63
12    Kunnamangalam 60
13    Mukkam 58
14    Kozhikode Rural 45
15    Koduvally 44
16    Nadapuram 42
17    Thamarassery 41

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HS Sanskrit)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kozhikode City 85
2    Koyilandy 85
3    Perambra 74
4    Feroke 74
5    Kunnummal 73
6    Vatakara 71
7    Balussery 68
8    Chevayur 60
9    Thodannur 58
10    Nadapuram 53
11    Kozhikode Rural 52
12    Chombala 50
13    Kunnamangalam 43
14    Koduvally 34
15    Mukkam 28
16    Melady 12


Subdistrict Point ( Festival : UP Arabic)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Nadapuram 63
2    Kunnummal 63
3    Feroke 61
4    Perambra 57
5    Koduvally 56
6    Koyilandy 55
7    Vatakara 53
8    Mukkam 53
9    Thodannur 51
10    Chevayur 48
11    Melady 47
12    Balussery 47
13    Kozhikode Rural 44
14    Thamarassery 43
15    Kozhikode City 41
16    Kunnamangalam 36
17    Chombala 35


Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HS Arabic)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kozhikode City 81
2    Mukkam 79
3    Nadapuram 78
4    Kunnummal 76
5    Koyilandy 76
6    Kunnamangalam 76
7    Thodannur 75
8    Balussery 75
9    Vatakara 72
10    Koduvally 72
11    Kozhikode Rural 69
12    Feroke 69
13    Perambra 68
14    Thamarassery 68
15    Chevayur 65
16    Melady 58
17    Chombala 38